Informacja Zwi?zkowa


Szanowne Kole?anki i Koledzy,
W za??czeniu przesy?am pismo jakie zosta?o wystosowane przez zak?adowe organizacje zwi?zkowe wynikaj?ce z braku porozumienia mi?dzy stron? zwi?zkow? a Prezesem Zarz?du PGNiG SA (spotkanie odby?o si? 1 grudnia br. ).

06 gru : 14:49

Informacja Zwi?zkowa


Szanowne Kole?anki i Koledzy,
W z??czeniu pismo jakie Zwi?zki Zawodowe wystosowa?y do Prezesa Zarz?du PGNiG SA

28 lis : 12:46

Informacja Zwi?zkowa


Szanowne Kole?anki i Koledzy,
W za??czniku przesy?am pismo skierowane do Przewodnicz?cego Rady Nadzorczej PGNiG SA.

14 lis : 11:00

Id藕 do strony  1 2 3 ... 13 14 15