Informacja Zwi?zkowa


Szanowne Kole?anki i Koledzy,
W za??czniku przesy?am pismo skierowane do Przewodnicz?cego Rady Nadzorczej PGNiG SA.

28 pa藕 : 10:50

Informacja zwi?zkowa


Szanowne Kole?anki i Koledzy,
W za??czniku przesy?am pismo skierowane do Prezesa Zarz?du PGNiG SA.

05 kwi : 10:52

Referendum Strajkowe


Szanowne Kole?anki i Koledzy,
Witam, jutro rozpoczynamy referendum strajkowe.
W za??czeniu ulotka referendalna.
Apelujemy o liczny udzia? w referendum, gdy? tylko wsp髄nie jeste?my w stanie wywalczy? to co wszystkim pracownikom si? nale?y.
Okres referendalny trwa do 30 pa?dziernika.
Jak b?dzie potrzeba to b?dzie jeszcze og?oszony dodatkowy termin aby umo?liwi? wszystkim pracownikom g?osowanie.

20 pa藕 : 13:15

Id藕 do strony  1 2 3 ... 13 14 15