Informacja na temat spotkania z Zarz?dem PGNiG S.A.


Informujemy, ?e w dniu 30 maja br. odby?o si? w Warszawie spotkanie Przewodnicz?cych Zwi?zk體 Zawodowych dzia?aj?cych w PGNiG S.A. (stron Zak?adowego Uk?adu Zbiorowego Pracy) z Zarz?dem PGNiG S.A.
Spotkanie odby?o si? z inicjatywy Pracodawcy i dotyczy?o propozycji zawarcia protoko?u dodatkowego do ZUZP. Pracodawca przedstawi? ponadto aktualn? sytuacj? finansow? PGNiG S.A. Strona spo?eczna podnios?a temat kszta?towania wynagrodze? w roku 2012.
Zmiany do ZUZP, kt髍e zaproponowa? Pracodawca爉aj? na celu燿ostosowanie ZUZP do aktualnych przepis體 prawa powszechnego. Przewodnicz?cy ZZ podnie?li dodatkowe zagadnienia zwi?zane z ZUZP.燤i?dzy innymi爖wr骳ono si?爋 realizacj? zapis體 ZUZP (art. 37 ust. 5 pkt 2) dot. finansowania przez Pracodawc?50% koszt體 dodatkowego ubezpieczenia typu P, czy zaliczenie sta?u pracy w sp?kach zale?nych jako sta?u w PGNiG S.A. Pracodawca nie przychyli? si? do powy?szych postulat體. Protok? dodatkowy do ZUZP nie zosta? podpisany.
Pracodawca przedstawi? informacj?, z kt髍ej wynika, ?e燩GNiG S.A. znalaz?o si? w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Bior?c to pod uwag? Pracodawca nie przewiduje rozm體 na tematy p?acowe do ko?ca II kwarta?u br. Podobnie nie mo?na liczy? na wyp?at? nagrody z zysku za rok 2011. Pracodawca proponuje zamian? nagrody z zysku na premi? roczn?, uzale?nion? od wynik體 pracy pracownika. Na nagrody te燽y?yby przeznaczone ?rodki w wysoko?ci燿otychczasowego odpisu na爊agrody z zysku, tj. 8,5% sumy wynagrodzenia rocznego wszystkich pracownik體. Pracodawca zapowiedzia? negocjacje ze Zwi?zkami Zawodowymi燿ot. regulaminu wyp?acania tej nagrody.
Optymistyczn? informacj? wynikaj?c? ze spotkania jest to, ?e w najbli?szym czasie zostanie podpisane porozumienie, w wyniku kt髍ego dofinansowanie do wczas體 pod grusz? w bie??cym roku zostanie najprawdopodobniej podniesione o ok. 1.200 z?.
Jednocze?nie, odnosz?c si? do powtarzaj?cych si? pog?osek, chcemy podkre?li?, ?e Pracodawca nie wyst?puje o inne zmiany w ZUZP, w tym np. odnosz?ce si? do nagrody barb髍kowej, czy wysoko?ci odpisu na zak?adowy fundusz socjalny.

01 cze : 12:13

KONKURS


Zapraszamy do rejestracji na naszej stronie i wzi?cia udzia?u w konkursie. Do wygrania bilety na koncert znanego zespo?u rockowego.

29 maj : 13:34

Newsletter


Pragn? poinformowa? ?e zosta? rozes?ana pierwsza edycja naszego newslettera w chwili obecnej email zosta? dostarczony do 15 os骲. St?d bardzo prosimy o zapisanie si? do naszej listy mailingowej (wi??e si? to z wyra?enim z Pa?stwa strony zgody na otrzymywanie takiego rodzaju tre?ci.). Dodatkowo pragn? zaprosi? na nasze forum dyskusyjne do kt髍ego maj? dost?p jedynie osoby zarejestrowane.
newsletter.jpg
Dodam jeszcze istotn? informacj? dotycz?c? ju? otrzymanego newslettera. Osoby posiadaj?ce skrzynk? na np. gmailu newsletter zobacz? w sekcji "SPAM" niestety tak dzia?a ta skrzynka pocztowa (sprawdza do ilu os骲 zosta? wys?any email je?li przekroczy on limit zostanie uznany jako spam). Wystarczy jednorazowo wej?c do tej sekcji i odznaczy? dostarczony email jako "nie spam" kolejne emaile ju? powinny przychodzi? bezpo?rednio do sekcji odebrane.
spamnewsletter.jpg

29 maj : 11:15

Id藕 do strony  1 2 3 ... 12 13 14 15