DZIE? DZIECKA


W zwi?zku ze zbli?aj?cym si? dniem dziecka zapraszamy po odbi髍 upomink體 dla dzieci (do lat 18) od kole?anki Ludmi?y Jak骲czyk, budynek nr 9, pok. nr 12. Prosimy o odbi髍 upomink體 w dniach od 28 maja, w godz. 7:00 14:00.

28 maj : 16:49

SPOTKANIE INTEGRACYJNE 20.04.2012 R.


Zgodnie z zapowiedziami w dniu 20.04.2012 r. odby?o si? spotkanie integracyjne Cz?onk體 Naszego Zwi?zku w Klubie Arco. Zorganizowali?my tego rodzaju爏potkanie po raz drugi. Bior?c pod uwag? dobry odbi髍 z jakim si? te spotkania spotka?y, b?dziemy organizowa? kolejne.
Impreza integracyjna by?a okazj? do rozmowy z kole?ankami i kolegami, poznania nowych os骲 i dobrej zabawy przy grze w kr?gle. Zwi?zek Zawodowy jest pewn? spo?eczno?ci? i warto, aby jego Cz?onkowie znali si?, mieli mo?liwo?? wsp髄nego sp?dzenia czasu. Do Zwi?zku nale?? osoby zatrudnione w Firmie na wszystkich mo?liwych szczeblach (poza Zarz?dem i RN), w r?nym wieku, o r?nych specjalno?ciach i do?wiadczeniu. Ta r?norodno?? jest nasz? si??. B?dziemy mogli z niej korzysta? jeszcze lepiej wtedy, kiedy b?dziemy si? bli?ej zna?, wymienia? do?wiadczeniami i pogl?dami.
To bardzo wa?ne, ?e爉ieli?my okazj? spotka?爏i? w swoim gronie. Dobry bufet i zabawa sprzyja?y integracyjnej atmosferze. W GALERII znajdziecie zdj?cia triumfator體 turnieju gry w kr?gle. Dru?ynowo zwyci??yli: Wanda Miko?ajczyk, Agnieszka Bacha?ska, Artur Nowak, Artur Rodak. Indywidualnie najlepszy okaza? si? Mirek ?widerski.
Ju? teraz zach?camy do udzia?u w nast?pnym spotkaniu!

07 maj : 15:25

Rejestracja


Zarejestrowa? si? na naszej nowej stronie mo?na pod tym adresem.
Deklaracja cz?onkowska znajduje si? tutaj.

07 maj : 15:24

Id藕 do strony  1 2 3 ... 13 14 15