Informacja Zwi?zkowa


Szanowne Kole?anki i Koledzy,
W za??czeniu przesy?am pismo jakie zosta?o wystosowane przez zak?adowe organizacje zwi?zkowe wynikaj?ce z braku porozumienia mi?dzy stron? zwi?zkow? a Prezesem Zarz?du PGNiG SA (spotkanie odby?o si? 1 grudnia br. ).

Oznakowane : nie ma jeszcze 偶adnych znacznik贸w!