Sk?ad Zarz?du Zwi?zku:
Przewodnicz?cy: Miros?aw ?widerski
Sekretarz:燡ustyna Gdeczyk

Cz?onkowie:
Anna Budzy?ska
Ludmi?a Jak骲czyk
Agnieszka Krakowiak