Pocz?tkiem dzia?alno?ci zwi?zkowej w Centrali Sp?ki by?o zniesienie stanu wojennego i przyj?cie Ustawy o Zwi?zkach Zawodowych. W爐ym czasie powsta?a u nas, tak jak i w innych Oddzia?ach PGNiG, organizacja zwi?zkowa zrzeszona w Federacji Zwi?zk體 Zawodowych G髍nictwa Naftowego i Gazownictwa. Restrukturyzacja PGNiG, utworzenie bardzo wielu sp?ek zale?nych z innymi Uk?adami Zbiorowymi Pracy, z organizacjami zwi?zkowymi dbaj?cymi o lokalne interesy, doprowadzi?a do sytuacji, w kt髍ej pozycja naszej organizacji w Federacji, jako jedynego przedstawiciela Centrali, sta?a si? ma?o znacz?ca.
W takiej sytuacji, na pocz?tku 2004 roku, po rezygnacji z cz?onkostwa w Federacji w dniu 26.04.2004 r. wraz z kolegami z tworzonej w?a?nie Sp?ki Gaz-System zarejestrowali?my nowy og髄nopolski Zwi?zek, istniej?cy do chwili obecnej.燯tworzenie samodzielnego og髄nopolskiego Zwi?zku Zawodowego Pracownik體 Gazownictwa, Przesy?u Gazu i G髍nik體 Naftowc體 by?o, jak pokaza?o ?ycie, decyzj? przemy?lan? i s?u??c? interesom pracownik體 Centrali Sp?ki. Posiadaj?c samodzieln? organizacj? mo?emy prowadzi? w?asn? polityk? w zakresie interes體 pracownik體 Centrali Sp?ki. Nie jeste?my zale?ni od polityki i uchwa? Federacji Zwi?zk體 Zawodowych G髍nictwa Naftowego i Gazownictwa, kt髍a dzia?a?a przede wszystkim w interesie Sp?ek Zale?nych.燚o dnia dzisiejszego jeste?my jedyn? samodzieln? organizacj? w Centrali Sp?ki. Inne dzia?aj?ce u nas organizacje, s? przedstawicielami organizacji reprezentuj?cych ca?? Grup? Kapita?ow?.
W sk?ad naszego og髄nopolskiego Zwi?zku Zawodowego wchodz?:
  • nasza organizacja zwi?zkowa,
  • organizacja zwi?zkowa w Centrali sp?ki OGP Gaz-System S.A.,
  • organizacja zwi?zkowa w Zak?adzie Gazowniczym w Szczecinie WSG Sp. z o.o.
Struktura i Statut naszego og髄nopolskiego Zwi?zku zapewniaj? ka?dej z tych organizacji cz?onkowskich ca?kowit?爏amodzielno?? dzia?ania i reprezentowania pracownik體 w?asnego oddzia?u zgodnego z ich interesem. Nie jeste?my uzale?nieni tak jak inne organizacje w Centrali od uchwa? cia? statutowych reprezentuj?cych interesy wi?kszo?ciowe bran?y. Z innymi organizacjami zwi?zkowymi dzia?aj?cymi w PGNiG S.A. wsp?dzia?amy na zasadzie podpisanego porozumienia o wsp?pracy we wszystkich sprawach, kt髍e dotycz? pracownik體 ca?ej Sp?ki. Jeste?my jedn? z dw骳h organizacji zwi?zkowych dzia?aj?cych w PGNiG SA , kt髍a w dniu 8 lipca 2009 roku podpisa?a z Pracodawc? nowy Zak?adowy Uk?ad Zbiorowy Pracy.